// Before removing this file, please verify the PHP ini setting `auto_prepend_file` does not point to this. // This file was the current value of auto_prepend_file during the Wordfence WAF installation (Wed, 01 Mar 2017 13:18:48 +0000) if (file_exists('/storage/configuration/wrappers/75/2005275/westerwoldenieuws.nu/includes.php')) { include_once '/storage/configuration/wrappers/75/2005275/westerwoldenieuws.nu/includes.php'; } if (file_exists('/storage/content/75/2005275/westerwoldenieuws.nu/public_html/wp-content/plugins/wordfence/waf/bootstrap.php')) { define("WFWAF_LOG_PATH", '/storage/content/75/2005275/westerwoldenieuws.nu/public_html/wp-content/wflogs/'); include_once '/storage/content/75/2005275/westerwoldenieuws.nu/public_html/wp-content/plugins/wordfence/waf/bootstrap.php'; } ?> /** * Baskonfiguration för WordPress. * * Denna fil innehåller följande konfigurationer: Inställningar för MySQL, * Tabellprefix, Säkerhetsnycklar, WordPress-språk, och ABSPATH. * Mer information på {@link https://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php * Editing wp-config.php}. MySQL-uppgifter får du från ditt webbhotell. * * Denna fil används av wp-config.php-genereringsskript under installationen. * Du behöver inte använda webbplatsen, du kan kopiera denna fil direkt till * "wp-config.php" och fylla i värdena. * * @package WordPress */ define('DB_NAME', 'bastbank_bloggar'); // The name of the database define('DB_USER', 'bastbank_all'); // Your MySQL username define('DB_PASSWORD', 'REm3AYK8'); // ...and password define('DB_HOST', 'merapierre.nu'); // 99% chance you won't need to change this value define('DB_CHARSET', 'utf8'); define('DB_COLLATE',''); // ** MySQL-inställningar - MySQL-uppgifter får du från ditt webbhotell ** // /**#@+ * Unika autentiseringsnycklar och salter. * * Ändra dessa till unika fraser! * Du kan generera nycklar med {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service} * Du kan när som helst ändra dessa nycklar för att göra aktiva cookies obrukbara, vilket tvingar alla användare att logga in på nytt. * * @since 2.6.0 */ define('AUTH_KEY', 'Ange en unik fras här'); define('SECURE_AUTH_KEY', 'Ange en unik fras här'); define('LOGGED_IN_KEY', 'Ange en unik fras här'); define('NONCE_KEY', 'Ange en unik fras här'); define('AUTH_SALT', 'Ange en unik fras här'); define('SECURE_AUTH_SALT', 'Ange en unik fras här'); define('LOGGED_IN_SALT', 'Ange en unik fras här'); define('NONCE_SALT', 'Ange en unik fras här'); /**#@-*/ /** * Tabellprefix för WordPress Databasen. * * Du kan ha flera installationer i samma databas om du ger varje installation ett unikt * prefix. Endast siffror, bokstäver och understreck! */ $table_prefix = 'westernw_'; define('WPLANG', 'sv_SE'); define( 'WP_DEBUG', false); /** * För utvecklare: WordPress felsökningsläge. * * Ändra detta till true för att aktivera meddelanden under utveckling. * Det är rekommderat att man som tilläggsskapare och temaskapare använder WP_DEBUG * i sin utvecklingsmiljö. */ /* Det var allt, sluta redigera här! Blogga på. */ /** Absoluta sökväg till WordPress-katalogen. */ if ( !defined('ABSPATH') ) define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/'); /** Anger WordPress-värden och inkluderade filer. */ require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php'); Fatal error: Call to undefined function wp() in /storage/content/75/2005275/westerwoldenieuws.nu/public_html/wp-blog-header.php on line 16